BẢN ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG MECA

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng MECA (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này.

Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ Phần Công nghệ Tài Chính DCV (Mã số Doanh nghiệp 0106361479) (“Công ty” hoặc “MECA”). Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng MECA hoặc website 1vay.dcvfinance.com (gọi tắt là “Ứng dụng MECA”) được cung cấp bởi Công ty, bạn (là người dùng) theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm trên website https://1vay.dcvfinance.com/dieu-khoan/ và/hoặc thông qua Ứng dụng MECA.

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Ứng dụng MECA là ứng dụng và/hoặc website kết nối, hỗ trợ dịch vụ tài chính theo mô hình hoạt động của nền tảng giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, do Công ty Cổ phần Truyền Số Liệu Việt Nam sở hữu, cung cấp, và vận hành. MECA cung cấp dịch vụ kết nối giữa “nhà đầu tư” và “người vay” để “nhà đầu tư” và “người vay” thực hiện giao dịch tài chính (vay và cho vay tiền trực tuyến) qua ứng dụng MECA. Khi “nhà đầu tư” và “người vay” xác lập giao dịch, các bên đã ký kết Hợp đồng cho vay điện tử qua Ứng dụng MECA. Các Bên liên quan đến giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với hợp đồng điện tử đã ký kết này. MECA là bên trung gian cung cấp công cụ, giải pháp để các bên thực hiện và quản lý giao dịch, đồng thời kết nối, hỗ trợ thực hiện giao dịch giữa “nhà đầu tư” và “người vay”.

II. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG MECA

1. Người vay: là cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính (vay tiền), thông qua việc sử dụng Ứng dụng MECA để đăng tải thông tin về nhu cầu cần sử dụng vốn vay của mình để được kết nối với “Nhà đầu tư”, chấp thuận xác lập quan hệ vay (tiền) và cho vay (tiền) với họ;

2. Nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân có mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư dưới hình thức cho vay tiền, họ sử dụng Ứng dụng MECA để kết nối và thực hiện giao dịch với “người vay”;

3. Thành viên/người dùng: là các chủ thể cài đặt và sử dụng Ứng dụng MECA, bao gồm cả người vay và nhà đầu tư;

4. Dịch vụ: là hoạt động kết nối, hỗ trợ dịch vụ tài chính được giao dịch thông qua Ứng dụng MECA và các dịch vụ khác được MECA triển khai cho thành viên/người dùng.

5. Số dư khả dụng của thành viên/người dùng trong tài khoản trên ứng dụng MECA: Là thể hiện của số tiền Việt Nam Đồng tương ứng của thành viên/người dùng đang uỷ quyền cho MECA tạm giữ hộ để đảm bảo thực hiện các giao dịch/nghĩa vụ/trách nhiệm của thành viên/người dùng trên ứng dụng MECA. Số dư khả dụng này có thể được hình thành bởi giao dịch nộp tiền/chuyển tiền của thành viên/người dùng tới tài khoản ngân hàng/tài khoản khác của MECA, hoặc do thành viên/người dùng được MECA giải ngân hợp đồng vay theo uỷ quyền của nhà đầu tư, hoặc do thành viên/người dùng khác trên ứng dụng MECA chuyển đến tài khoản của thành viên/người dùng trên ứng dụng MECA, hoặc do thành viên/người dùng được nhận tiền gốc và tiền lãi khi cho vay qua ứng dụng MECA. Thành viên/người dùng không được hưởng bất kỳ khoản tiền lãi nào trên số dư khả dụng này.

6. Sở hữu trí tuệ: Là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa được đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. PHẠM VI ÁP DỤNG

MECA cung cấp dịch vụ kết nối, hỗ trợ cho các “nhà đầu tư” và “người vay” trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Bản điều khoản điều kiện này được áp dụng đối với tất cả các thành viên/người dùng sử dụng dịch vụ trên ứng dụng MECA được cung cấp trên lãnh thổ Việt Nam.

IV. NĂNG LỰC CHỦ THỂ CỦA NGƯỜI DÙNG

Điều kiện để có thể đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng MECA là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, để đảm bảo bạn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi, giao dịch nào do bạn thực hiện trên ứng dụng MECA. Nếu bạn không phải là công dân Việt Nam và chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN ỨNG DỤNG MECA. Nếu bạn không phải là công dân Việt Nam và chưa đủ 18 tuổi nhưng cố tình cung cấp thông tin sai sự thật và vẫn cố tình sử dụng các giao dịch trên ứng dụng MECA thì MECA có quyền liên hệ và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi, giao dịch mà bạn đã thực hiện, xác lập trên ứng dụng MECA.

V. CUNG CẤP THÔNG TIN

Khi tạo tài khoản và sử dụng ứng dụng MECA, thành viên/người dùng cần cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân, email, nơi đăng ký thường trú, độ tuổi, số điện thoại liên hệ, công việc (đối với người dùng là cá nhân); hoặc số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động (đối với người dùng là tổ chức). Thành viên/người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp. Đây là cách hữu hiệu để thành viên/người dùng chủ động tăng uy tín, độ tín nhiệm của người dùng trước các nhà đầu tư/người vay và với MECA.

Trước khi quyết định xác lập giao dịch, thành viên/người dùng có thể hoàn toàn chủ động và độc lập trong việc thẩm định thông tin của bên còn lại. MECA cung cấp hệ thống quản lý, đánh giá, xác thực thông tin người dùng bằng cố gắng và nỗ lực tối đa để kiểm soát, kiểm tra thông tin người dùng, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của thông tin này.

VI. TÀI KHOẢN TRUY CẬP VÀ BẢO MẬT

1. Để sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng MECA, người dùng cần đăng ký tạo tài khoản của chính mình. Theo quy định của MECA, mỗi người dùng chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất trên ứng dụng MECA và người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật, đảm bảo an toàn cho tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch trên Ứng dụng MECA như tên truy cập, mật khẩu, OTP…

2. Người dùng chịu toàn bộ trách nhiệm về việc theo dõi tài khoản, giao dịch của mình và phải ngay lập tức thông báo cho MECA bằng văn bản/điện thoại/email nếu thành viên/người dùng biết hoặc nghi ngờ rằng:

a) Bất kỳ các thông tin truy cập nào hoặc bất kỳ công cụ bảo mật nào (như mật khẩu, câu hỏi bảo mật, OTP…) bị mất, lạm dụng hoặc được biết đến bởi bất kỳ người nào không phải là chính thành viên/người dùng, hoặc

b) Thành viên/người dùng không nhận được thông tin xác nhận từ MECA cho biết rằng chỉ thị, lệnh/yêu cầu thực hiện giao dịch do người dùng đưa ra đã được ghi nhận vào hệ thống của ứng dụng MECA, đã được chấp nhận/xử lý bởi MECA hoặc các thành viên đối tác liên kết khác của MECA.

3. Người dùng phải chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch, chỉ thị/lệnh được thực hiện qua ứng dụng MECA bằng tài khoản/tên truy cập và mật khẩu của người dùng và chịu các chi phí phát sinh cho các bên liên quan. Trừ trường hợp người dùng đã thông báo cho MECA về việc người dùng bị mất, bị lạm dụng, bị tiết lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin liên quan đến giao dịch trên ứng dụng MECA và MECA đã có thời gian hợp lý để có các hành động cần thiết nhằm tạm dừng các giao dịch từ tài khoản/tên truy cập của người dùng theo thông báo đó.

VII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Việc sửa đổi Bản điều khoản, điều kiện này thuộc quyền và trách nhiệm của MECA. Do đó, MECA có quyền sửa đổi Bản điều khoản, điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lí do nào thông qua việc đăng tải bản sửa đổi lên ứng dụng MECA. MECA sẽ thông báo tới thành viên/người dùng khi có bản cập nhật điều khoản, điều kiện này được đưa lên ứng dụng MECA. Bản điều khoản điều kiện được sửa đổi chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên ứng dụng MECA. Việc thành viên tiếp tục sử dụng ứng dụng MECA sau thời điểm bản điều khoản điều kiện được sửa đổi và đăng tải lên ứng dụng MECA được hiểu là thành viên chấp thuận các sửa đổi này.

VIII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác được thể hiện trên ứng dụng MECA thuộc quyền sở hữu của MECA hoặc đối tác của MECA. Bất kỳ hành vi sao chép, tái bản, phát tán nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác của MECA dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quyền lợi và uy tín hợp pháp của MECA, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của MECA về việc cho phép sử dụng các hình ảnh, thông tin này.

2. Khi đánh dấu vào mục chấp nhận với Bản điều khoản điều kiện này, tức là người dùng đã cam kết và đồng ý sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền nhãn hiệu, tên thương mại, logo và các thông tin, hình ảnh khác tại Bản điều khoản điều kiện này và các quy định có liên quan khác của MECA.

IX. GIAO DỊCH TRÊN ỨNG DỤNG MECA

Để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng MECA người dùng cần thực hiện và tuân thủ theo các hướng dẫn cơ bản như sau:

1. Với người vay

Người dùng cần tải ứng dụng MECA, đăng ký và đăng nhập tài khoản trên Ứng dụng MECA để gửi hồ sơ online tới MECA. Dựa trên thông tin, hồ sơ do người dùng cung cấp, và các thông tin thu thập khác, MECA sẽ đánh giá điểm tín nhiệm và thông báo hạn mức có thể vay của người vay. Khi người vay tạo yêu cầu vay qua ứng dụng MECA và được nhà đầu tư chấp nhận xác lập giao dịch, dựa trên uỷ quyền của Nhà đầu tư thì MECA sẽ chuyển tiền giải ngân tiền vay ngay lập tức cho người vay.

2. Với nhà đầu tư

Người dùng cần tải ứng dụng MECA. Đăng ký tài khoản, gửi thông tin và giấy tờ xác minh nhân thân qua ứng dụng MECA, bao gồm nhưng không giới hạn giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, tài khoản ngân hàng… Sau đó nạp tiền/chuyển tiền vào tài khoản Nhà đầu tư trên ứng dụng MECA theo đúng hướng dẫn của MECA; để thực hiện việc uỷ quyền cho MECA chuyển tiền cho vay tới người vay. Chủ động thẩm định người vay và xác lập giao dịch cho vay dựa trên các tư vấn đánh giá người vay do MECA cung cấp như họ tên, độ tuổi, nghề nghiệp, đánh giá tín nhiệm hoặc hạn mức tín dụng khuyến nghị của MECA. Đồng thời, nhà đầu tư có thể ủy quyền cho MECA để ứng dụng MECA thực hiện giao dịch kết nối và cho vay tự động cho nhà đầu tư, thay cho việc nhà đầu tư phải xác lập giao dịch cho vay thủ công theo từng giao dịch.

3. Với MECA

Sau khi nhà đầu tư và người vay đồng ý chấp nhận xác lập giao dịch vay và cho vay (bao gồm cả giao dịch cho vay thủ công, hay cho vay tự động), dựa trên uỷ quyền của Nhà đầu tư – MECA sẽ chuyển tiền giải ngân tiền vay ngay lập tức cho người vay vào tài khoản của người vay trên hệ thống MECA; đồng thời ứng dụng MECA sinh ra Hợp đồng điện tử với các nội dung cụ thể ghi nhận tất cả các thoả thuận của các bên.

Sau khi Hợp đồng cho vay điện tử được giao kết thì ứng dụng MECA sẽ gửi thông tin liên quan đến việc giao kết Hợp đồng cho vay điện tử vào địa chỉ email hoặc hiển thị thông tin cơ bản trong tài khoản trên Ứng dụng MECA của các bên giao kết hợp đồng với các thông tin cơ bản: ngày hợp đồng có hiệu lực, số tiền vay, lãi suất (trong hạn, chậm trả), phạt chậm trả, thời hạn vay, kỳ hạn trả nợ, số tiền gốc và lãi/phí mà người vay phải trả trong kỳ trả nợ.

X. BẢO MẬT THÔNG TIN

MECA và các thành viên/người dùng có nghĩa vụ bảo mật tất cả thông tin các bên trao đổi, giao dịch với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin sau: thông tin được MECA cung cấp và đăng tải trên ứng dụng MECA, thông tin về dịch vụ, quy trình, chính sách cung cấp sản phẩm của MECA được đưa lên ứng dụng MECA; thông tin về người dùng/thành viên của ứng dụng MECA bao gồm thông tin nhân thân, thông tin giao dịch,…

1. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên

Các thành viên/người dùng cam kết bảo mật các thông tin giao dịch trên MECA, không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác không phải là đối tác của MECA vì/không vì mục đích thương mại trong trường hợp chưa được MECA cho phép bằng văn bản.

2. Nghĩa vụ và cam kết của MECA

a) MECA cam kết tuân thủ tuyệt đối nghĩa vụ bảo mật thông tin của thành viên/người dùng theo đúng quy định của pháp luật.

b) MECA cam kết chỉ thu thập thông tin cá nhân, thông tin hoạt động, thông tin giao dịch của các thành viên/người dùng nhằm mục đích thẩm định, đánh giá điểm tín nhiệm liên quan đến người dùng, cung cấp dịch vụ kết nối các thành viên/người dùng, tìm kiếm đối tác phát triển mạng lưới kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các thành viên/người dùng.

c) MECA đảm bảo mọi thông tin liên quan đến các thành viên/người dùng được sử dụng để phục vụ công việc, cung cấp dịch vụ cho các thành viên/người dùng; đồng thời, MECA luôn nỗ lực tối đa trong việc chủ động ngăn chặn việc sử dụng trái phép và/hoặc tiết lộ các thông tin của các thành viên/người dùng.

d) MECA có quyền cung cấp các thông tin thành viên/người dùng cho người quản lý, nhân viên, người lao động của MECA hoặc đối tác trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho những người này nhằm thực hiện các nghĩa vụ của MECA đối với các thành viên/người dùng hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. MECA cam kết sẽ thông báo người quản lý, nhân viên, người lao động hoặc đối tác về nghĩa vụ bảo mật các thông tin này.

3. Các trường hợp loại trừ nghĩa vụ

MECA không phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện này đối với các thông tin sau:

a) Thông tin được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải do lỗi của MECA.

b) Thông tin được MECA phát triển, thu thập độc lập mà không sử dụng các thông tin do thành viên cung cấp.

c) Cơ quan nhà nước yêu cầu MECA cung cấp thông tin liên quan đến các thành viên/người dùng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, MECA, bằng nỗ lực tốt nhất của mình, sẽ thông báo cho thành viên trong thời gian sớm nhất để thành viên có thể đưa ra giải pháp bảo vệ thông tin phù hợp. MECA cam kết chỉ cung cấp phần thông tin liên quan đến thành viên/người dùng mà cơ quan Nhà Nước yêu cầu.

Trừ các trường hợp nêu trên, MECA cam kết bảo mật và không cung cấp thông tin của thành viên cho bất cứ bên thứ ba nào dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản/thông điệp dữ liệu điện tử của thành viên.

4. Vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin

Trong trường hợp một bên vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì bên đó có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia theo giá trị thiệt hại trên thực tế, bao gồm các thiệt hại trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. Đồng thời, bên vi phạm phải ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm.

XI. XỬ LÝ VI PHẠM

Trong trường hợp thành viên/người dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Bản điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này, MECA có quyền khóa tài khoản, hoặc khoá quyền truy cập tài khoản/ứng dụng của thành viên/người dùng đó. Việc khóa tài khoản hay quyền truy cập không làm chấm dứt các nghĩa vụ tài chính mà thành viên phải thực hiện với MECA hoặc với các thành viên/người dùng khác. Trong bất cứ trường hợp nào, các nghĩa vụ tài chính của thành viên đó chỉ chấm dứt khi họ hoàn thành nghĩa vụ tài chính với MECA và/hoặc với các thành viên/người dùng khác.

XII. RỦI RO

1. Rủi ro

Bằng việc chấp nhận Bản điều khoản, điều kiện này, thành viên/người dùng nhận biết và chấp nhận có các rủi ro liên quan đến vấn đề an ninh, bảo mật và các rủi ro khác liên quan tới việc sử dụng ứng dụng MECA, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Sự cố phần cứng, phần mềm của thiết bị máy tính, hạ tầng mạng,… của MECA hoặc nhà cung cấp của MECA;

b) MECA bị tấn công phá hoại, hoặc bị sử dụng trái phép quyền truy cập, quản lý ứng dụng MECA;

c) Sự yếu kém trong hệ thống an ninh mạng dẫn tới tình trạng hệ thống mạng, máy tính của MECA bị phá hoại bởi tin tặc dưới các hình thức như: xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, thực hiện các hành vi lừa đảo,…

d) Hệ thống mạng hoặc máy tính của các Bên bị nhiễm virus, phần mềm gián điệp hoặc các mã độc;

e) Các rủi ro khác (nếu có).

2. Hệ quả do các rủi ro gây ra

Các rủi ro nêu trên có thể dẫn đến một hoặc một số hệ quả sau:

a) Thành viên/người dùng không thể truy cập vào ứng dụng MECA để thực hiện giao dịch;

b) Thành viên có thể truy cập vào ứng dụng MECA nhưng các giao dịch được thành viên/người dùng thực hiện hoặc đưa ra không nhận được sự chấp thuận hoặc cho phép thực hiện từ MECA;

c) Thành viên/người dùng bị mất hoặc chiếm đoạt dữ liệu, mật khẩu, thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm về mặt cá nhân hoặc về mặt thương mại;

d) Các hệ quả khác (nếu có).

3. Chấp thuận của người dùng

Trong trường hợp MECA gặp sự cố liên quan đến nền tảng ứng dụng MECA, dẫn đến việc không đảm bảo được việc nhận các giao dịch, xác lập giao dịch, chỉ thị/lệnh của thành viên/người dùng một cách chính xác về mặt thời gian/dữ liệu, MECA có quyền ngay lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ để khắc phục sự cố.

4. Sự cố hệ thống

Trong trường hợp MECA gặp sự cố liên quan đến nền tảng ứng dụng MECA, dẫn đến việc không đảm bảo được việc nhận các giao dịch, xác lập giao dịch, chỉ thị/lệnh của thành viên/người dùng một cách chính xác về mặt thời gian/dữ liệu, MECA có quyền ngay lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ để khắc phục sự cố.

XIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MECA

1. Lưu trữ thông tin, dữ liệu giao dịch của thành viên/người dùng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

2. Đánh giá tín nhiệm người dùng, khuyến nghị hạn mức vay của người dùng;

3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến giao dịch của thành viên/người dùng và thông tin cá nhân của thành viên/người dùng;

4. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của người dùng trên ứng dụng MECA;

5. Quản lý, đảm bảo việc ghi nhận chính xác số dư khả dụng của thành viên/người dùng trong tài khoản trên ứng dụng MECA. Và khi thành viên/người dùng có yêu cầu rút tiền hợp lệ theo quy định của MECA (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở: số tiền rút nhỏ hơn hoặc bằng số dư khả dụng của thành viên/người dùng trong tài khoản trên ứng dụng MECA; cung cấp đầy đủ và đúng thông tin nhân thân, giấy CMND/CCCD, tài khoản ngân hàng…) thì MECA có trách nhiệm chuyển số tiền tương ứng theo yêu cầu của thành viên/người dùng (đã trừ phí giao dịch – nếu có) tới tài khoản ngân hàng của thành viên/người dùng trong thời gian tối đa là 8 giờ làm việc.

6. Chuyển tiền, thu tiền trong tài khoản trên ứng dụng MECA cho/của thành viên/người dùng theo uỷ quyền của thành viên/người dùng và/hoặc theo trách nhiệm của MECA để bảo đảm việc thực hiện các giao dịch/nghĩa vụ/trách nhiệm của thành viên/người dùng trên ứng dụng MECA.

7. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên ứng dụng MECA;

8. Xây dựng Hợp đồng điện tử với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định và thu phí sử dụng dịch vụ kết nối, điều kiện thanh toán chi phí, chế độ hỗ trợ, thưởng cho thành viên/người dùng;

9. Hướng dẫn về cách thức vận hành, sử dụng ứng dụng kết nối, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác;

10. Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc vi phạm thỏa thuận của bản điều khoản này hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

XIV. QUYỀN VÀ NGHĨA CỦA THÀNH VIÊN/NGƯỜI DÙNG

1. Quyền của thành viên/người dùng

a) Khi đăng ký trở thành thành viên/người dùng của ứng dụng MECA và được MECA đồng ý và kích hoạt tài khoản, thành viên/người dùng sẽ được sử dụng dịch vụ qua Ứng dụng MECA;

b) Mỗi thành viên/người dùng sẽ chỉ được cấp một tài khoản riêng để sử dụng trong việc thực hiện các giao dịch và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng MECA;

c) Được hưởng tiền lãi theo số tiền cho vay thành công khi nhà đầu tư cho thành viên/người dùng khác vay tiền qua ứng dụng MECA; trong đó người vay là đối tượng trả tiền lãi vay cho nhà đầu tư theo các giao dịch vay được giải ngân.

d) Thành viên/người dùng sẽ được MECA hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên ứng dụng MECA;

e) Thành viên/người dùng có quyền đóng góp ý kiến, phản ánh thông tin cho MECA trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, qua ứng dụng MECA, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến MECA.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên/người dùng

a) Cam kết những thông tin thành viên/người dùng cung cấp cho MECA là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của thành viên trên ứng dụng MECA được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh;

b) Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin nhân thân và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các thành viên/người dùng khác qua ứng dụng MECA;

c) Trả nợ đúng hạn và đầy đủ (bao gồm tiền gốc vay, tiền phí, tiền lãi) của các khoản vay qua ứng dụng MECA cho nhà đầu tư và/hoặc MECA.

d) Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho MECA để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người vay và nhà đầu tư được thực hiện qua ứng dụng MECA;

e) Cung cấp thông tin về giao dịch, tình hình hoạt động của mình khi có yêu cầu của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền;

f) Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng MECA;

g) Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của MECA cho những mục đích bất hợp pháp như tội phạm, rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của MECA;

h) Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do MECA cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của MECA;

i) Không hành động gây mất uy tín của MECA dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các thành viên/người dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không đúng, ảnh hưởng xấu cho uy tín của MECA.

XV. PHÁP LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Bản điều khoản điều kiện này và quan hệ được xác lập giữa MECA và người dùng chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp nào, các bên sẽ thương lượng, đàm phán để giải quyết.

2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Hà nội (“HIAC”) theo Quy tắc tố tụng trọng tài rút gọn của Trung tâm này, cụ thể như sau:

a) Số lượng trọng tài viên là một do Vietjac chỉ định.

b) Địa điểm trọng tài là thành phố Hà Nội.

c) Luật áp dụng là pháp luật Việt Nam.

d) Ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt.

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG VỀ CHO VAY QUA ỨNG DỤNG MECA

Nội dung các điều kiện và điều khoản của Điều kiện giao dịch chung về cho vay qua ứng dụng MECA này cùng với Đề xuất vay tiền của người vay và chấp thuận cho vay của nhà đầu tư tạo thành một bản Hợp đồng điện tử về việc vay tiêu dùng (“Hợp đồng”) được ký giữa người vay, nhà đầu tư và MECA.

Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ

1. Ứng dụng MECA: : là ứng dụng và/hoặc website kết nối, hỗ trợ dịch vụ tài chính theo mô hình hoạt động của nền tảng giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, do Công ty Cổ phần Truyền Số Liệu Việt Nam sở hữu, cung cấp, và vận hành. MECA cung cấp dịch vụ kết nối giữa “nhà đầu tư” và “người vay” để “nhà đầu tư” và “người vay” thực hiện giao dịch tài chính (vay và cho vay tiền trực tuyến) qua ứng dụng MECA. Khi “nhà đầu tư” và “người vay” xác lập giao dịch, các bên đã ký kết Hợp đồng cho vay điện tử qua ứng dụng MECA. Các Bên liên quan đến giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với hợp đồng điện tử đã ký kết này. MECA là bên trung gian cung cấp công cụ, giải pháp để các bên thực hiện và quản lý giao dịch, đồng thời kết nối, hỗ trợ thực hiện giao dịch giữa “nhà đầu tư” và “người vay”.

2. Người vay: là cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính (vay tiền), thông qua việc sử dụng Ứng dụng MECA để đăng tải thông tin về nhu cầu cần sử dụng vốn vay của mình để được kết nối với “Nhà đầu tư”, chấp thuận xác lập quan hệ vay (tiền) và cho vay (tiền) với họ;

3. Nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân có mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư dưới hình thức cho vay tiền, họ sử dụng Ứng dụng MECA để kết nối và thực hiện giao dịch với “người vay”;

4. Hạn mức vay: là số tiền tối đa mà MECA đồng ý kết nối người vay với các nhà đầu tư dựa trên các đánh giá tín nhiệm của MECA với người vay, việc người vay hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thông tin cá nhân của mình có thể giúp tăng tín nhiệm với MECA và tăng hạn mức vay.

5. Hợp đồng vay tiêu dùng/Hợp đồng: là Hợp đồng vay tiêu dùng được ký kết giữa người vay, nhà đầu tư và MECA bằng phương thức điện tử được cấu thành bởi:

a) Đề nghị vay do người vay khởi tạo gửi tới nhà đầu tư thông qua Ứng dụng MECA;
b) Xác nhận chấp thuận cho vay của nhà đầu tư đối với người vay trên Ứng dụng MECA.
c) Điều kiện giao dịch chung về cho vay qua ứng dụng MECA được người vay, nhà đầu tư xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ trên Ứng dụng MECA hoặc website https://1vay.dcvfinance.com/

6. Đề nghị vay: là thông điệp dữ liệu do người vay khởi tạo trên Ứng dụng MECA trong đó ghi nhận các đề xuất vay với nhà đầu tư. Đề nghị vay là cơ sở để nhà đầu tư xem xét cho người vay được vay tiền.

7. Xác nhận chấp thuận cho vay: là thông điệp dữ liệu do nhà đầu tư khởi tạo trên Ứng dụng MECA hoặc do ứng dụng MECA thực hiện tự động dựa trên ủy quyền của Nhà đầu tư cho MECA, trong đó ghi nhận xác nhận chấp thuận cho vay của nhà đầu tư đối với người vay.

8. Xác nhận giao dịch: là thông điệp dữ liệu được khởi tạo bởi Ứng dụng MECA và được hiển thị trên màn hình tài khoản người dùng của cả người vay và nhà đầu tư, tóm tắt các nội dung giao dịch cho vay đã được MECA kết nối thành công ghi nhận các thông tin cơ bản về giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất vay trong hạn, lãi suất chậm trả, phạt vi phạm, tỷ lệ bảo đảm của MECA…

9. Điều kiện giao dịch chung: là Điều kiện giao dịch chung về cho vay tiêu dùng qua ứng dụng MECA này được MECA đăng tải trên website 1vay.dcvfinance.com và/hoặc ứng dụng MECA để người vay, nhà đầu tư đọc và xác nhận chấp thuận.

10. Các thuật ngữ khác không được định nghĩa trong Điều kiện giao dịch chung này sẽ được hiểu và giải thích theo các nội dung tương ứng trong Đề nghị vay, Xác nhận chấp thuận cho vay trên cơ sở bảo đảm phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 2. Giao kết Hợp đồng cho vay qua Ứng dụng MECA

1. Người vay, nhà đầu tư và MECA cùng xác nhận và đồng ý rằng, Hợp đồng cho vay qua Ứng dụng MECA sẽ tồn tại dưới dạng chứng từ điện tử, theo đó người vay và nhà đầu tư sử dụng chữ ký điện tử để ký kết Hợp đồng trên nền tảng ứng dụng MECA theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hợp đồng được coi là ký kết hợp lệ bởi người vay, nhà đầu tư và MECA sau khi:

a) Người vay đăng nhập vào Ứng dụng MECA bằng thông tin tài khoản và mật khẩu của người vay trên Ứng dụng MECA, tạo lập Đề nghị vay gửi trên Ứng dụng MECA; MECA thực hiện kết nối; Nhà đầu tư xác nhận chấp thuận cho vay thành công bằng cách đăng nhập vào Ứng dụng MECA với thông tin tài khoản và mật khẩu của nhà đầu tư, xác nhận chấp thuận cho vay theo đề nghị vay của người vay hoặc nhà đầu tư uỷ quyền cho MECA kết nối và thực hiện giao dịch cho vay tự động từ tài khoản của nhà đầu tư trên ứng dụng MECA.

b) Tóm tắt và xác nhận giao dịch vay được hiển thị trên màn hình tài khoản của Ứng dụng MECA của người dùng.

3. Hợp đồng cho vay qua Ứng dụng MECA được ký kết giữa người vay, nhà đầu tư và MECA theo quy định tại Điều 2 này có đầy đủ giá trị về pháp lý, được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và các cơ quan tài phán. Người vay, nhà đầu tư và MECA bị ràng buộc và có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Người vay và nhà đầu tư tại đây đồng ý rằng sau khi MECA thực hiện kết nối thành công và có Xác nhận giao dịch vay hiển thị trên màn hình Ứng dụng MECA, nếu người vay và nhà đầu tư đã xác nhận giao dịch thì người vay và nhà đầu tư được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung Xác nhận giao dịch và nội dung của Điều kiện giao dịch chung. Trường hợp Xác nhận giao dịch vay có nội dung khác với nội dung người vay đề nghị tại Đề nghị vay hoặc xác nhận chấp thuận cho vay của nhà đầu tư thì nội dung tại Xác nhận giao dịch sẽ có giá trị áp dụng.

Điều 3. Lãi suất trong hạn, lãi suất chậm thanh toán, phí kết nối và các chi phí khác

1. Lãi suất cho vay trong hạn: Lãi suất cho vay trong hạn được ghi nhận tại Xác nhận giao dịch trên Ứng dụng MECA và không thay đổi trong suốt thời hạn khoản vay. Lãi suất cho vay trong hạn áp dụng và tính theo từng người vay, nhưng mức tối đa là 20%/năm.

2. Mức lãi suất cho vay trong hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng để tính lãi theo phương pháp tính lãi quy định tại Điều kiện giao dịch chung này. Để làm rõ, mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi sử dụng:

a) Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày người vay được giải ngân số tiền vay theo đề nghị vay được chấp thuận đến hết ngày người vay thanh toán toàn bộ dư nợ cho Nhà đầu tư hoặc MECA trong trường hợp Nhà đầu tư uỷ quyền thu nợ hoặc bán nợ cho MECA;

b) Số dư thực tế để tính lãi là số dư đầu ngày tính lãi.

3. Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn và lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả được xác định như sau:

a) Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn bằng: lãi suất trong hạn cộng với lãi suất chậm trả áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. Lãi suất chậm trả được quy định cụ thể trong xác nhận giao dịch và được quy định tối đa là 10%/năm.

b) Lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả: 50% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chậm trả lãi nhưng tối đa không quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

4. Phương pháp tính lãi đối với tiền lãi cho vay trong hạn, tiền lãi quá hạn đối với dư nợ gốc, tiền lãi đối với lãi chậm trả:

Tiền lãi được tính trên cơ sở một năm là 365 ngày. Số tiền lãi phải trả mỗi kỳ được tính theo công thức bằng (=) ∑ (Số dư thực tế nhân (x) Số ngày duy trì số dư thực tế nhân (x) Lãi suất tính lãi) chia (/) (365), trong đó:

a) Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày người vay được giải ngân số tiền vay theo đề nghị vay được chấp thuận đến hết ngày người vay thanh toán toàn bộ dư nợ cho Nhà đầu tư hoặc MECA trong trường hợp Nhà đầu tư uỷ quyền thu nợ hoặc bán nợ cho MECA. Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

b) Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà người vay còn phải trả được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

c) Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.

d) Lãi suất tính lãi: Là mức lãi suất cho vay trong hạn, lãi suất chậm trả đối với dư nợ gốc, lãi suất chậm trả áp dụng với tiền lãi chậm trả như được Các Bên thỏa thuận tại Hợp Đồng và các văn bản liên quan. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ % theo năm với một năm là 365 ngày.

5. Người vay, nhà đầu tư phải thanh toán các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho MECA theo đúng thời hạn, số lượng và phương thức mà MECA yêu cầu hoặc theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, cụ thể:

a) Phí kết nối giao dịch: Cụ thể cho từng khoản vay trong xác nhận giao dịch.

b) Phí duy trì và quản lý ứng dụng MECA: Không thu phí.

Điều 4. Biện pháp bảo đảm tiền cho vay

1. Qua Ứng dụng MECA, nhà đầu tư đồng ý cho người vay vay tiền trên cơ sở các đánh giá khả năng tài chính và uy tín cá nhân của người vay, tham khảo qua các đánh giá tín nhiệm và hạn mức vay mà MECA cung cấp, có thể áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền cho vay.

2. Tùy theo từng giao dịch, MECA sẽ đảm bảo cho các khoản vay theo tỷ lệ mà MECA thông báo phù hợp với các chính sách bảo đảm của MECA trong từng thời kỳ.

Điều 5. Trả nợ gốc và lãi tiền vay

1. Thời hạn và phương thức thanh toán nợ:

a) Thời hạn và phương thức thanh toán nợ gốc: Trong thời hạn khoản vay, người vay thực hiện trả nợ bằng các phương thức giao dịch qua tài khoản ứng dụng MECA hoặc trả nợ trực tiếp bằng cách chuyển khoản đến tài khoản của MECA hoặc qua các đối tác thu tiền của MECA, hoặc MECA sẽ tự động trích thu trên tài khoản MECA của người vay để thu nợ và người vay có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ nợ gốc cộng phí và lãi khoản vay chậm nhất vào ngày kết thúc Thời hạn vay.

b) Thời hạn và phương thức thanh toán nợ lãi: Tiền lãi sẽ được ứng dụng MECA tính toán và thu theo đặc điểm của từng khoản vay. Người vay có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ nợ lãi theo từng kỳ hoặc chậm nhất vào ngày kết thúc Thời hạn vay tùy theo tính chất của từng khoản vay. Phương thức thanh toán nợ lãi tương tự như phương thức thanh toán nợ gốc.

c) Thời hạn và phương thức thanh toán phí: việc thanh toán phí sẽ được thực hiện theo đúng chính sách phí của MECA ban hành trong từng thời kỳ và phương thức thanh toán phí sẽ áp dụng tương tự như phương thức thanh toán nợ gốc.

d) Người vay bằng loại tiền nào thì trả nợ gốc, lãi, các khoản phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan bằng loại tiền đó.

e) Trong trường hợp vì bất kỳ lý do nào, khoản tiền người vay trả nợ bị khấu trừ, thu hồi một phần hoặc toàn bộ theo lệnh hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền, người vay có nghĩa vụ thanh toán số tiền bị thu hồi, khấu trừ đó cho nhà đầu tư hoặc MECA trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày MECA thông báo cho người vay về việc bị khấu trừ, thu hồi đó. Người vay chấp nhận việc MECA phục hồi hoặc ghi nhận lại số nợ tương ứng với số tiền bị khấu trừ, thu hồi (coi như người vay chưa thanh toán số nợ tương ứng số tiền bị khấu trừ, thu hồi).

2. Thứ tự thu nợ

Các Bên thống nhất thỏa thuận về thứ tự thu nợ như sau:

a) Trường hợp khoản vay chưa bị chuyển quá hạn, đối với mọi khoản tiền thu nợ thứ tự ưu tiên như sau: phí của MECA (nếu có), các khoản tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, tiền lãi chậm trả trên nợ lãi, tiền lãi trên dư nợ gốc đến hạn, nợ gốc đến hạn và các khoản liên quan khác.

b) Đối với khoản vay bị chuyển quá hạn thứ tự sau: chi phí xử lý tài sản bảo đảm (nếu có), các khoản phí, chi phí của MECA, các khoản tiền phạt, bồi thường thiệt hại (nếu có), nợ gốc quá hạn, tiền lãi chậm trả trên nợ lãi, tiền lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn và các khoản liên quan khác

Điều 6. Xử lý trong trường hợp nợ quá hạn

1. Kể từ ngày tiếp theo ngay sau ngày có bất kỳ khoản vay nào đến hạn nếu người vay không thanh toán toàn bộ, đầy đủ hoặc trả trước một tỷ lệ do MECA và/hoặc Nhà đầu tư quy định thì tài khoản trên ứng dụng MECA của người vay sẽ bị khóa hạn mức vay và các tính năng, dịch vụ; đồng thời sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tín nhiệm của người vay.

2. MECA sẽ thực hiện các bước xử lý nợ tiếp theo dựa trên ủy quyền của nhà đầu tư đối với các khoản nợ không được MECA bảo đảm 100% hoặc tự mình thực hiện với các khoản nợ được MECA bảo đảm 100% và nhà đầu tư bán nợ cho MECA.

3. Các khoản vay được MECA bảo đảm 100%, vào ngày đến hạn thanh toán khoản vay nếu người vay chưa thanh toán được toàn bộ tiền vay gốc và tiền lãi vay cho nhà đầu tư, thì nhà đầu tư sẽ tự động bán và MECA mặc định chấp thuận mua khoản nợ này với chi phí mua bằng tổng tiền gốc cho vay cộng tiền lãi cho vay trong hạn.

Điều 7. Chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn và xử lý nợ

1. Các Bên thống nhất rằng MECA có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) chấm dứt Hạn mức vay và thay mặt Nhà đầu tư để thu hồi toàn bộ dư nợ còn lại của người vay theo Hợp đồng trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Người vay sử dụng vốn vay sai mục đích, có hành vi không trung thực, cung cấp thông tin sai sự thật, trốn tránh, thiếu thiện chí với MECA, nhà đầu tư trong quá trình vay vốn, trả nợ;

b) Người vay bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết; bị Tòa án tuyên bố mất tích, bị mất năng lực hành vi dân sự; ly hôn, bỏ trốn hoặc thay đổi nơi cư trú mà không thông báo cho MECA;

c) Xảy ra trường hợp nợ quá hạn như quy định tại khoản 2 Điều 6;

d) Tình hình tài chính, thu nhập, tài sản của người vay giảm sút; phần lớn tài sản của người vay bị kê biên, phong tỏa, cầm giữ hoặc bị tranh chấp; người vay bị truy cứu trách nhiệm hình sự (khởi tố, bắt, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù…); người vay liên quan đến các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện mà MECA nhận định là có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay cho nhà đầu tư hoặc MECA;

e) Người vay vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với nhà đầu tư, MECA theo Hợp đồng và các thỏa thuận khác giữa các Bên;

f) Người vay không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các chứng từ chứng minh hoặc liên quan đến việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của MECA; người vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các yêu cầu, chỉ dẫn của MECA liên quan đến cập nhật thông tin trên ứng dụng MECA; người vay vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước; hoặc có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc nhà đầu tư, MECA phải thu hồi nợ trước hạn; hoặc phát sinh sự kiện thay đổi, ban hành mới chính sách, quy định pháp luật hay các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc cho vay, lãi suất cho vay, cách tính lãi hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng, trường hợp khẩn cấp như khủng bố, chiến tranh, bạo động, đình công, bãi công, biểu tình, thiên tai hoặc các trường hợp khác mà khoản vay cần phải được thu hồi trước hạn phù hợp với quy định của pháp luật.

g) Việc cho vay, giải ngân có thể dẫn đến việc vi phạm các quy định của pháp luật và/hoặc có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hành vi vi phạm pháp luật (bao gồm cả các quy định của pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố);

h) Việc cho vay, giải ngân liên quan đến bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có tên trong danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách Phòng, chống rửa tiền khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Khi xảy ra một trong các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này, MECA có quyền căn cứ vào tình hình thực tế và lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định chấm dứt khoản vay thu hồi nợ trước hạn cho nhà đầu tư. Khi MECA quyết định thu hồi nợ trước hạn, tất cả các khoản nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ liên quan khác của người vay theo Hợp đồng dù đã đến hạn hay chưa đến hạn đều trở thành khoản nợ đến hạn.

3. MECA sẽ thông báo cho người vay, nhà đầu tư về việc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn bằng một trong các hình thức thông báo như quy định tại Hợp đồng. Thông báo của MECA sẽ nêu rõ thời điểm chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi nợ trước hạn; thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi nợ trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn; lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn và các thông tin khác liên quan tới nghĩa vụ trả nợ của người vay (nếu có). Người vay cam kết thực hiện trả nợ trước hạn theo đúng Thông báo của MECA.

4. Xử lý nợ vay: Trường hợp người vay không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ (bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ trước hạn), ngoài việc chuyển quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn, phạt vi phạm Hợp đồng, MECA được quyền áp dụng các biện pháp để thu hồi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Trích/tất toán các tài khoản, số dư các khoản tiền gửi, tài sản gửi của người vay tại MECA và sử dụng tiền/tài sản có được để thu hồi nợ;

b) Yêu cầu các tổ chức tín dụng khác trích/tất toán các tài khoản, các khoản tiền gửi, tài sản gửi khác của người vay tại tổ chức tín dụng đó (nếu có) để thanh toán nghĩa vụ trả nợ của người vay qua ứng dụng MECA.

c) Đối trừ với các nghĩa vụ tài chính khác của MECA đối với người vay (nếu có).

d) Các biện pháp xử lý nợ khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý nợ nhưng vẫn không đủ để bù đắp toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của người vay với nhà đầu tư hoặc MECA thì người vay có trách nhiệm tiếp tục trả đầy đủ các khoản nợ gốc, lãi, phí, phạt và các nghĩa vụ tài chính chưa được thanh toán cho nhà đầu tư hoặc MECA

Điều 8. Cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình vay

1. Người vay cam kết cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến khoản vay và sử dụng hợp pháp khoản tiền vay tại thời điểm đề nghị cho vay và cam kết toàn bộ thông tin, tài liệu đã cung cấp là đầy đủ, chân thực và chính xác. Người vay chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp vi phạm cam kết quy định tại khoản này.

2. Thành viên/người dùng đồng ý cung cấp cho MECA tất cả các thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp lý của MECA nhằm tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt. Người vay, nhà đầu tư đồng ý rằng MECA có thể chia sẻ bất kỳ thông tin liên quan đến người vay, nhà đầu tư và/hoặc giao dịch với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan tài phán trên cơ sở yêu cầu của các cơ quan này và/hoặc theo quy định của pháp luật;

3. Ngoài các thông tin, tài liệu nêu trên, người vay có nghĩa vụ thông báo hoặc cập nhật thông tin trên ứng dụng MECA trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Người vay thay đổi Hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên lạc, điện thoại và/hoặc các thay đổi khác ảnh hưởng đến việc thông tin, liên lạc giữa các Bên.

b) Xảy ra một trong các trường hợp nêu tại điểm b, d, e, và f Khoản 1, Điều 7 của Điều kiện giao dịch chung này;

4. Trường hợp vi phạm các cam kết, nghĩa vụ về cung cấp thông tin theo quy định tại Điều này, người vay đồng ý với các biện pháp xử lý mà MECA áp dụng đồng thời cam kết thanh toán đầy đủ các khoản tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại cho MECA phù hợp với thỏa thuận của Các Bên theo Hợp đồng.

5. Người vay xác nhận rằng người vay đã được MECA cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến khoản vay trước khi xác lập, ký kết Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như lãi suất cho vay; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; phương pháp tính tiền lãi; loại phí, phạt và mức phí; thông tin về Hợp đồng, Điều kiện giao dịch chung.

Điều 9. Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại

1. Trường hợp người vay vi phạm nghĩa vụ, cam kết, trách nhiệm theo quy định tại Hợp đồng và bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa người vay, nhà đầu tư và MECA, người vay phải chịu phạt vi phạm theo mức tối đa tới 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm hoặc mức phạt tối đa khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Ngoài việc phải thanh toán tiền phạt vi phạm như quy định tại Khoản này, người vay có nghĩa vụ bồi thường cho nhà đầu tư, MECA toàn bộ các thiệt hại phát sinh mà nhà đầu tư, MECA phải gánh chịu do vi phạm của người vay.

2. Khi người vay phát sinh vi phạm, MECA sẽ thông báo cho người vay về số tiền phạt vi phạm, số tiền bồi thường thiệt hại, các chi phí khác và thời hạn thanh toán các khoản tiền này, thông báo này có giá trị ràng buộc nghĩa vụ thanh toán của người vay hoặc được xác định cụ thể trong xác nhận giao dịch. Ngoài số tiền phạt vi phạm, số tiền bồi thường, người vay đồng ý bồi hoàn cho MECA đầy đủ các khoản chi phí giám định, phí luật sư và các chi phí phát sinh khác mà MECA đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt cho vay, thu hồi nợ do lỗi của người vay. Việc bồi thường, bồi hoàn sẽ thực hiện theo thông báo của MECA và MECA không cần cung cấp bất kỳ chứng từ chứng minh thiệt hại nào.

3. Thỏa thuận về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại tại Điều này không áp dụng trong trường hợp người vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi tiền vay theo quy định tại Hợp đồng.

4. Việc áp dụng các biện pháp phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại không ảnh hưởng tới quyền của nhà đầu tư, MECA trong việc áp dụng các biện pháp xử lý khác khi người vay vi phạm theo Hợp đồng.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của MECA

1. Quyền của MECA:

a) Từ chối đánh giá tín nhiệm và duyệt hạn mức vay, từ chối giải ngân tiền vay theo uỷ quyền của nhà đầu tư nếu người vay không đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục theo yêu cầu của MECA hoặc MECA không thể thực hiện việc kết nối.

b) Được quyền điều chỉnh hạn mức vay đối với người vay cho phù hợp khi người vay thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin, và theo lịch sử giao dịch của người vay trên hệ thống ứng dụng MECA. Trường hợp, người vay không đồng ý với các nội dung điều chỉnh của MECA, người vay có quyền trả nợ và chấm dứt khoản vay trước hạn;

c) Được quyền yêu cầu người vay sử dụng mọi tài sản, nguồn thu của người vay để thanh toán các khoản nợ cho nhà đầu tư, MECA đầy đủ, đúng hạn;

d) Được quyền trực tiếp kiểm tra hoặc yêu cầu người vay thông báo, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tài sản, thu nhập của người vay, và các thông tin khác liên quan đến khoản vay hoặc đến tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của người vay;

e) Được tạm khóa, phong tỏa tại bất kỳ thời điểm nào và tự động trích nợ tài khoản người vay trên ứng dụng MECA hoặc tại Tổ chức tín dụng khác để thu phí, thu nợ. Bằng Hợp đồng này, người vay ủy quyền không hủy ngang cho MECA được tạm khóa, phong tỏa tại bất kỳ thời điểm nào, trích tiền từ tài khoản của người vay mở tại Tổ chức tín dụng khác để thu nợ theo hình thức ủy nhiệm thu.

f) Có toàn quyền chuyển giao, nhận chuyển giao, mua nợ từ nhà đầu tư, bán cho đối tác khác toàn bộ hoặc một phần khoản nợ của người vay theo Hợp đồng mà không cần phải có sự đồng ý của người vay trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

g) MECA có quyền lựa chọn nhưng không có nghĩa vụ tự thực hiện hoặc thực hiện theo sự ủy quyền của nhà đầu tư về việc áp dụng các biện pháp thu nợ đối với người vay.

h) Có quyền thu phí dịch vụ kết nối người vay và nhà đầu tư trên các giao dịch cho vay được thực hiện thành công; thu phí thành viên/người dùng sử dụng các dịch vụ khác trên hệ thống ứng dụng MECA.

2. Nghĩa vụ của MECA:

a) Đánh giá tín nhiệm, và cung cấp hạn mức vay cho người vay;

b) Thực hiện kết nối và giải ngân khoản vay theo ủy quyền của nhà đầu tư;

c) Mua toàn bộ các khoản nợ tới hạn mà trước đó nhà đầu tư đã được MECA bảo đảm 100% theo các đề nghị vay của người vay.

d) Bảo mật thông tin của người vay, nhà đầu tư và chỉ chuyển giao thông tin của người vay, nhà đầu tư cho Bên khác khi được người vay, nhà đầu tư đồng ý hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

3. MECA có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người vay

1. Quyền của người vay:

a) Được nhận và sử dụng khoản tiền vay từ nhà đầu tư hoặc MECA theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng;

b) Được bảo mật các thông tin cá nhân trên ứng dụng MECA và các thông tin liên quan đến khoản vay.

2. Nghĩa vụ của người vay:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp Hạn mức vay trên ứng dụng MECA và thường xuyên, cập nhật, bổ sung các thông tin nêu trên khi có thay đổi;

b) Thực hiện đúng các quy định về lãi suất, phí phải trả đã được quy định tại Hợp đồng và các văn bản liên quan;

c) Thực hiện đúng các nghĩa vụ theo Hợp đồng và các văn bản liên quan ký giữa các Bên, nếu vi phạm mà gây thiệt hại thì bồi thường cho MECA, nhà đầu tư chi phí mà MECA phải bồi thường hay chịu phạt với Bên thứ ba do vi phạm của người vay trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên v.v…;

d) Người vay có trách nhiệm cung cấp cho MECA các thông tin, tài liệu, chứng từ cần thiết để MECA thực hiện đánh giá tín nhiệm và cấp hạn mức đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu và chứng từ cung cấp cho MECA;

e) Sử dụng hạn mức vay đúng mục đích và thanh toán cho nhà đầu tư hoặc MECA các khoản phí, phạt, nợ gốc, lãi và các khoản chi phí phát sinh khác đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận tại Hợp đồng và hoặc xác nhận giao dịch;

f) Chịu trách nhiệm vô điều kiện với các giao dịch được tạo lập bởi tài khoản người dùng (Tên truy cập, Mật khẩu) trên Ứng dụng MECA.

g) Thông báo cho MECA trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Xảy ra một trong các trường hợp nêu tại điểm (b), (d), (e) và (f) Khoản 1, Điều 7 của Hợp đồng;
- Người vay ly hôn, thay đổi Hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên lạc, điện thoại và/hoặc thay đổi khác ảnh hưởng đến việc thông tin, liên lạc giữa các Bên.

i) Thông báo cho MECA trước khi người vay nghỉ việc tại Cơ quan đang làm việc và trước khi người vay nhận bất kỳ khoản tiền trợ cấp thôi việc hay khoản tiền khác từ Cơ quan đang làm việc.

j) Người vay đồng ý rằng, khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây, người vay sẽ không được MECA kết nối khoản vay, tiếp tục giải ngân, tiếp tục cấp hạn mức vay và phải thực hiện trả nợ vay trước hạn cho nhà đầu tư hoặc MECA (nếu đã phát sinh dư nợ):
- Các hồ sơ, thông tin người vay cung cấp cho MECA là không chính xác, không trung thực; MECA nhận định người vay có dấu hiệu gian lận, giả mạo khi vay tiền hoặc tài sản bảo đảm cho khoản vay của người vay có dấu hiệu phát sinh tranh chấp, khiếu nại. Trong các trường hợp nêu trên, người vay cam kết sẽ bồi thường cho nhà đầu tư hoặc MECA đầy đủ các khoản chi phí giám định, định giá, thẩm định cấp hạn mức mà MECA đã thanh toán hoặc phải gánh chịu. Ngoài các chi phí nêu trên, người vay phải bồi thường các chi phí, các thiệt hại thực tế khác cho nhà đầu tư hoặc MECA theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

k) Không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng cho Bên thứ ba, trừ trường hợp được MECA đồng ý trước bằng văn bản phù hợp với quy định có liên quan của pháp luật.

l) Đảm bảo rằng tài sản bảo đảm cho khoản vay theo Hợp đồng (nếu có) và tất cả các khoản tiền được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ tài chính khác của người vay theo Hợp đồng được hình thành từ các nguồn hợp pháp và không vi phạm bất kỳ các quy định nào của pháp luật (bao gồm cả các quy định của pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố).

3. Người vay có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

1. Quyền của nhà đầu tư:

a) Nhận tiền gốc và lãi đầy đủ từ người vay;

b) Được áp dụng hoặc uỷ quyền cho MECA thực hiện các biện pháp thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

c) Có toàn quyền chuyển giao, bán khoản nợ cho MECA hoặc đối tác khác một phần hoặc toàn bộ khoản nợ khi được sự đồng ý của MECA mà không cần sự đồng ý của người vay trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật.

d) Được bảo mật các thông tin cá nhân trên ứng dụng MECA và các thông tin liên quan đến khoản vay.

2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư:

a) Đánh giá người vay dựa trên các thông tin thu thập được và có thể tham khảo các thông tin về người vay trên ứng dụng MECA, hạn mức vay do MECA đồng ý kết nối cho người vay;

b) Tìm hiểu kỹ các thông tin về các khoản vay mà mình đầu tư như số tiền cho vay, lãi suất, thời hạn vay, tỷ lệ đảm bảo của MECA…;

c) Tự chịu trách nhiệm thu hồi nợ với người vay không được MECA bảo đảm 100%, dựa trên việc MECA cung cấp thông tin và hỗ trợ liên lạc với người vay.

Điều 13. Trao đổi thông tin

1. MECA sẽ thông báo cho người vay các vấn đề liên quan tới khoản vay, hạn mức vay theo Hợp đồng bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của MECA đối với khoản vay theo Hợp đồng bằng một/một số trong các phương thức liên hệ do MECA triển khai từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của người vay, nhà đầu tư như thông báo trên tài khoản trên ứng dụng MECA, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của người vay, nhà đầu tư, gửi email tới người vay, nhà đầu tư, thông báo trên ứng dụng hoặc website chính thức của MECA (website: https://1vay.dcvfinance.com/).

2. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của người vay, nhà đầu tư như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại và email được ghi nhận trong ứng dụng MECA. Người vay, nhà đầu tư được coi là đã nhận được thông báo của MECA khi MECA đã thông báo bằng một/một số trong các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của người vay, nhà đầu tư hoặc đã thông báo trên ứng dụng MECA hoặc website của MECA. Trường hợp người vay, nhà đầu tư có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ hoặc cần trao đổi thông tin với MECA thì phải thông báo cho MECA bằng văn bản hoặc cập nhật trên ứng dụng MECA; nếu không thông báo thì MECA có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại và email cũ và mặc nhiên coi như người vay, nhà đầu tư đã nhận được thông báo khi MECA thông báo tới địa chỉ, số điện thoại, email tài khoản trên ứng dụng MECA này và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc người vay, nhà đầu tư. Đối với các nội dung thông báo có thể được MECA lập và gửi bằng bản giấy hoặc bằng các thông điệp dữ liệu qua tin nhắn SMS, email, ứng dụng MECA … cho người vay, nhà đầu tư theo quy định tại Điều này.

3. Người vay, nhà đầu tư được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của MECA nếu người vay, nhà đầu tư tiếp tục duy trì khoản vay 01 (một) ngày kể từ ngày MECA thông báo mà không có bất kỳ khiếu nại hoặc phản hồi nào.

Điều 14. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

1. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng sẽ được Các Bên bàn bạc xử lý trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

2. Trường hợp Các Bên không tự thỏa thuận được hoặc không muốn thỏa thuận với nhau, thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Công lý Việt Nam (VIETJAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài rút gọn của Trung tâm này.

a) số lượng trọng tài viên là một do chủ tịch trung tâm chỉ định;

b) địa điểm trọng tài là tại Hà Nội;

c) luật áp dụng cho hợp đồng là pháp luật Việt Nam;

d) ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Các Bên đồng ý rằng, MECA có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều kiện giao dịch chung này trên cơ sở đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. MECA sẽ thông báo cho người vay, nhà đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều kiện giao dịch chung này bằng một trong các hình thức sau: qua email, SMS, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc ứng dụng MECA, trang thông tin điện tử chính thức của MECA (website: https://1vay.dcvfinance.com/). Người vay, nhà đầu tư được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của MECA nếu người vay, nhà đầu tư tiếp tục duy trì khoản vay, thực hiện giao dịch vay/cho vay sau thời điểm MECA thông báo.

2. Các Bên thống nhất thực hiện theo đúng các thỏa thuận tại Hợp đồng đã được kết nối. Người vay, nhà đầu tư đồng ý rằng, trong trường hợp bất kỳ nội dung nào trong Điều kiện giao dịch chung này có nội dung khác với nội dung trong Đề nghị vay và Xác nhận chấp thuận cho vay của nhà đầu tư thì nội dung trong Xác nhận giao dịch sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Trường hợp có điều khoản nào đó của Điều kiện giao dịch chung này bị vô hiệu theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực với các Bên. Các Bên sẽ bàn bạc, thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung lại điều khoản đó cho phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi người vay hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ đối với nhà đầu tư và/hoặc MECA theo nội dung Hợp đồng. Các Bên đồng ý rằng, ngày ký Hợp đồng sẽ được xác định theo Xác nhận giao dịch. Các Bên xác nhận và đồng ý rằng, các chứng từ, dữ liệu được chiết xuất/in từ hệ thống của ứng dụng MECA là cơ sở, chứng cứ xác nhận và chứng minh việc người vay và nhà đầu tư đã giao kết Hợp đồng và được kết nối bởi ứng dụng MECA.

5. Người vay và nhà đầu tư xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng nội dung của Điều kiện giao dịch chung này các quy định khác của MECA liên quan tới hoạt động cho vay qua ứng dụng MECA và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.


Điều khoản này có hiệu lực từ ngày: 02/12/2021

Liên hệ

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính DCV

Tầng 12, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Website: https://1vay.dcvfinance.com

Email: [email protected]

Hotline: (+84)-2477767666